Algemene voorwaarden

Algemene verhuurvoorwaarden

Algemeen

1.1 Op alle overeenkomsten met betrekking tot verhuur en verkoop van goederen en in het kader daarvan te verrichten werkzaamheden, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing en bindend.

1.2 Afwijkende afspraken buiten deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend, indien deze door Huur-simpel., hierna aan te duiden als ‘Verhuurder’ uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd en bevestigd.

1.3 De Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever, hierna te duiden als ‘Huurder’, zijn niet van toepassing, tenzij deze door de Verhuurder en zijn Directie uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd en bevestigd. 1.4 Door ondertekening van de huurovereenkomst verklaart de Huurder een gedegen uitleg te hebben genoten over de werking van het gehuurde en diens gevaren. De preventieve maatregelen en andere aanwijzingen zoals uitgelegd of welke op het gehuurde of bijgevoegde productiehandleiding zijn omschreven dienen door de Huurder te allen tijde te worden opgevolgd voor het veilig kunnen werken met het gehuurde.

Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij aanvraag door de Verhuurder verstrekte gegevens. Aanbiedingen behouden hun geldigheid tot maximaal 30 dagen na offertedatum, tenzij anders is overeengekomen.

2.2 Alle prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW, exclusief verzekeringspremie en exclusief schoonmaak- transport- en reparatiekosten.

2.3 Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden de Verhuurder nimmer, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk akkoord zijn verklaard en bevestigd.

2.4 Alle prijzen m.b.t. machines met urenteller zijn gebaseerd op 8 draaiuren per dag en 40 draaiuren per week. Extra draaiuren worden belast á 50% van het uurtarief tot maximum 160% van de huurprijs bij continu draaien.

2.5 Verhuurder kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor onjuistheden betreffende tarieven, afbeeldingen, vermeldingen van maatvoering, capaciteit en gewichten.

Huurperiode en verplichtingen Huurder

3.1 De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen, voor een periode van minimaal één dag en voor maximaal de periode zoals in de overeenkomst is vermeld of uiterlijk van rechtswege 3 maanden na ingangsdatum van de huurovereenkomst.

3.2 Alle dagen gedurende welke de Huurder het gehuurde in zijn bezit heeft, inclusief de dagen van afhalen en terugbezorgen, zaterdagen, zondagen en wettelijk erkende feestdagen worden in rekening gebracht. Op zondagen en wettelijk erkende feestdagen zal het materiaal door de Verhuurder niet worden aangenomen. Een gedeelte van één dag geldt hierbij als één gehele dag.

3.3 Huurder dient het huurobject uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de overeenkomst eindigt te retourneren, tenzij tijdig voordien schriftelijk is overeengekomen dat de overeenkomst verlengd wordt.Indien de overeengekomen huurperiode is geëindigd en het gehuurde niet is terugbezorgd, zal naar keuze van de Verhuurder, zonder dat deze daar mondeling of schriftelijk melding van behoeft te maken, de huurperiode telkens met één dag verlengd worden, danwel zal de Verhuurder de goederen onverwijld weer tot zich nemen.

3.4 De huurperiode eindigt nadat Verhuurder het huurobject heeft ingenomen, d.m.v. inspectie en akkoord bevinding door het ondertekenen van een retourbon of einde huurbon door de Huurder en Verhuurder. Het huurobject onbeheerd afmelden en achterlaten op de werkplek of in of bij één van de vestigingen van de Verhuurder wordt niet geaccepteerd en geldt niet als einde huurperiode.

3.5 De huurperiode eindigt ook indien het huurobject wordt afgemeld via internet, fax of telefonisch contact en wanneer een afmeldnummer is afgegeven door Verhuurder, doch met inachtneming van punt 3.4.

3.6 Verhuurder heeft het recht de huurprijs te berekenen tot het moment dat het huurobject geretourneerd wordt. Indien het gehuurde de eerstvolgende werkdag wordt terugbezorgd vóór 08.00 uur zal voor de dag van terugbezorgen geen huur worden berekend, tenzij anders overeengekomen.

3.7 Het huurobject dient door de Huurder in dezelfde staat terugbezorgd te worden als waarin hij deze heeft ontvangen. Dat wil zeggen, onderhouden, schoon en op dezelfde wijze gesorteerd en verpakt als bij aflevering. (e.e.a. behoudens normale slijtage). Extra tijd of kosten welke hieruit voortvloeien komen voor rekening Huurder.

3.8 Voor het huren op rekening dient Huurder over een debiteurnummer te beschikken. Voor aanvraag van een debiteurnummer dient een bevoegd persoon een volledig ingevuld inschrijfformulier, uittreksel KvK van max. 6 maanden oud en een kopie legitimatie in te leveren. Na goedkeuring van Directie zal een debiteurnummer worden afgegeven waarna huren op rekening mogelijk wordt. Betaling middels automatische incasso is verplicht, tenzij anders is overeengekomen.

3.9 a. Particuliere klanten zullen te allen tijde een door de Verhuurder vast te stellen waarborgsom per PIN moeten voldoen en zich kunnen legitimeren middels een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart tonen, alvorens het huurobject in ontvangst te nemen, tenzij anders is overeengekomen.

b. Indien de kosten voor de huurtermijn de hoogte van de betaalde waarborgsom overschrijden is Verhuurder gerechtigd een aanvullende waarborgsom te eisen van de Huurder. c. Ontvangen waarborgsommen zullen na terugontvangst van het huurobject, onder aftrek van aan Verhuurder nog toekomende huurpenningen en/of schadevergoeding en/of kosten, per bank worden gerestitueerd.

3.10 a. Huurder is verplicht schade, vermissing, verlies, diefstal, beslaglegging en/ of vorderingen van derden onverwijld, doch binnen 24 uur, te melden aan Verhuurder, nadat enig voorval heeft plaatsgevonden.

b. De Huurder is verantwoordelijk voor het dagelijks preventief onderhoud, gebruik van juiste smeermiddelen en brandstoffen gedurende de hele periode dat een huurobject in zijn bezit is.

c. De Huurder is nimmer gerechtigd om veranderingen aan het huurobject aan te brengen, dan wel zelf reparaties te verrichten, behoudens op grond van door de Verhuurder gegeven uitdrukkelijke toestemming.

d. De Huurder is verplicht het huurobject voor de juiste bestemming te gebruiken en als een goed huisvader te verzorgen, waarbij de bedieningsvoorschriften, die aan de Huurder bij aflevering van het object zijn overhandigd of uitgelegd, in achtgenomen dienen te worden.

3.11 Het is verboden om het huurobject buiten Nederland te brengen en/of gebruiken zonder schriftelijke en voorafgaande goedkeuring van de Verhuurder. 3.12 Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, draagt de Huurder zorg voor alle benodigde vergunningen, toestemmingen en machtigingen, indien vereist.

Vervoer, afhalen, levertijd

4.1 Indien Verhuurder zich tegenover Huurder heeft verplicht het gehuurde materiaal bij de Huurder te bezorgen, zal Verhuurder ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. Niet nakomen van de levertijd door Verhuurder kan echter nooit aanspraak doen geven op schadeloosstelling, ook niet na eventuele ingebrekestelling door Huurder.

4.2 Over dagen gedurende welke de Verhuurder niet in staat is het gehuurde materiaal ter beschikking te stellen aan de Huurder, is aan de Verhuurder geen huur verschuldigd.

4.3 Indien aflevering op verzoek van de Huurder wordt uitgesteld is de Verhuurder bevoegd de overeengekomen huur door te berekenen, hetzij de overeenkomst te ontbinden.

4.4 Het afleveren en ophalen van het huurobject door Verhuurder, indien zo is overeengekomen, geschiedt op het door de Huurder opgegeven adres, welke goed bereikbaar dient te zijn voor het benodigde transportmiddel, op de begane grond binnen of buiten. Projectverplaatsingen van huurobjecten dienen schriftelijk te worden gemeld. Eventuele meerkosten als gevolg van extra benodigde laad- of lostijd komen voor rekening Huurder.

4.5 De Huurder dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegde persoon gedurende de afgesproken leveringsdag aanwezig is voor de inontvangstneming van de gehuurde zaken. Indien bij levering niemand aanwezig is heeft Verhuurder het recht om het gehuurde mee terug te nemen. Eventuele meerkosten als gevolg hiervan zijn voor rekening Huurder.

4.6 Het huurobject dient direct bij ontvangst te worden gecontroleerd door de Huurder. Reclames moeten op de dag van aflevering schriftelijk worden gemeld. Na ingebruikname worden geen reclames meer geaccepteerd.

4.7 Indien partijen zijn overeengekomen, dat de Verhuurder bij beëindiging van de overeenkomst het gehuurde materiaal bij de Huurder zal ophalen, dient de Huurder een opzegtermijn van ten minste 24 uur in acht te nemen op werkdagen, waarbij voor het weekend een opzegtermijn van 3 x 24 uur dient te worden aangehouden. Huurder verplicht zich de gehuurde materialen op gelijke locatie neer te zetten als gelost.

4.9 De Verhuurder heeft het recht, zonder Huurder op de hoogte te stellen, om het huurobject te ruilen door gelijkwaardig materieel, zonder dat de Huurder enig recht op schadevergoeding heeft.

Schade en risico

5.1 Huurder is verplicht gebruik te maken van de door Verhuurder afgesloten materieelpolis. Hiervoor wordt een toeslagpercentage berekend over de huursom van de verzekerde huurobjecten waarbij de Huurder een bedrag voor eigen risico dient te aanvaarden. (zie tevens verkorte Schade & risico regeling)

5.2 Indien na akkoord van directie Huur-Simpel.nl, geen gebruik wordt gemaakt van de materieelpolis van Huur-Simpel.nl, dient Huurder een formulier te ondertekenen waardoor er geen enkele aanspraak op deze materieelpolisgemaakt kan worden. Verhuurder is daarna niet meer aansprakelijk te stellen voor enigerlei schade, die het huurobject na de in ontvangstneming of aflevering op de bouwplaats mocht oplopen, noch voor de daardoor indirecte geleden schade of ev. gevolgschades. De Verhuurder is evenmin aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade en/of letsel, welke eventueel wordt toegebracht door het huurobject. In dit geval dienen alle risico’s, vanaf het moment van overdracht van het materiaal aan Huurder of diens gevolmachtigde, door de Huurder te worden verzekerd tegen alle verzekerbare schades bij een solide maatschappij. De desbetreffende polisrechten draagt de Huurder daarbij over aan de Verhuurder. In geval van diefstal, schade, breuk of manco wordt ofwel de reparatiekosten of nieuwwaarde in rekening gebracht.

5.3 Indien buiten de schuld van de Huurder een schade/storing aan het huurobject is ontstaan, heeft hij recht op vervanging door gelijkwaardig materieel gedurende de verdere looptijd van de overeenkomst.

Eigendom en Rechten Derden

6.1 Te allen tijde behoudt de Verhuurder het eigendom van het huurobject en de Verhuurder heeft het recht het huurobject te controleren of te laten controleren.

6.2 Iedere vervreemding, bezwaring of afstanddoening van het huurobject, zowel om baat als om niet ten behoeve van een derde is zonder uitdrukkelijke toestemming van de Verhuurder verboden. Lid 8.2 is hier van overeenkomstige toepassing.

6.3 Indien het huurobject tijdens de looptijd van de overeenkomst, door wat voor reden dan ook, verloren of uit de macht van de Huurder geraakt, dient de Huurder direct de Verhuurder op de hoogte stellen en is hij gehouden binnen 8 dagen de kosten te vergoeden, zodat de Verhuurder per direct een gelijkwaardig artikel kan inkopen. Huurderving moet worden betaald vanaf de eerste dag waarover geen huurpenningen ontvangen kunnen worden, voor het desbetreffende artikel. In geval van een strafbaar feit (brand, diefstal, of vandalisme) dient de Verhuurder direct op de hoogte gesteld te worden, tevens moet de Huurder binnen 24 uur aangifte doen en een kopie van deze aangifte aan de Verhuurder doen toekomen.

6.4 De Huurder verbindt zich de Verhuurder onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op haar roerende of onroerende goederen of op de aan hem verhuurde goederen of een gedeelte daarvan, voorts van zijn faillissement, aanvraag surseance van betaling of onder curatele stelling. De Huurder is altijd verplicht de curator, bewindvoerder of beslagleggende deurwaarder op de hoogte te brengen van de met de Verhuurder bestaande huurovereenkomst. Tevens is Huurder verplicht aanspraken van derden op het gehuurde materiaal af te wijzen en Verhuurder terzake te vrijwaren, alsmede het huurobject direct te retourneren aan de Verhuurder.

6.5 DERDENBEDING eigenaar/pandhouder:

a. Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig ermee in te stemmen dat het eigendom van het huurobject bij een derde kan (komen te) berusten of dat het huurobject kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van de Verhuurder te vorderen heeft of mocht hebben uit hoofde van huur- en/of financiële leaseovereenkomsten of uit welke hoofde dan ook.

b. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst het huurobject op eerste verzoek aan derde afgeven, zonder dat Huurder zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het huurobject zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van de Verhuurder jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavigehuurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.

c. Indien de situatie van sub b zich voordoet en de derde het gebruik van het huurobject door Huurder zou willen continueren, is Huurder verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met hem te sluiten, voor de restant looptijd van de onderhavige overeenkomst onder gelijkluidende condities.

d. Partijen sluiten de toepasselijkheid van artikel 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.

e. Het hiervoor in lid a t/m e opgenomen derdenbeding kan noch door Huurder of Verhuurder worden herroepen.

Autoverhuur

7.1 Bij autoverhuur dient de Huurder/bestuurder minimaal 21 jaar oud te zijn en minimaal 1 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs voor het te besturen voertuig of de combinatie. Huurder zal het gehuurde uitsluitend persoonlijk gebruiken, dan wel het gehuurde laten gebruiken door een daartoe bevoegd persoon welke voldoende gekwalificeerd en/of gediplomeerd zijn (is).

7.2 Huurtarieven voor autoverhuur zijn exclusief brandstof en exclusief extra verreden kilometers.

7.3 In afwijking van de schade-risico-regeling is bij autoverhuur per schade-incident een eigen risico van € 1500,- verschuldigd.

7.4 De Huurder draagt zorg voor de benodigde vergunningen, toestemmingen, indien vereist. Huurder is tijdens de huurperiode aansprakelijk voor elke vorm van (verkeers)-overtreding en de hieruit voortvloeiende kosten.

7.5 Gehuurde auto’s mogen nimmer naar het buitenland zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder.

Overmacht

8.1 Overmacht houdt in: Alle omstandigheden die de nakoming van de verplichtingen van overeenkomst verhinderen en die niet aan de Verhuurder zijn toe te rekenen.

8.2 Bij overmacht heeft de Verhuurder de keuze om: De termijn van aflevering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de Verhuurder in welke vorm dan ook verplicht is enige vorm van schadevergoeding te voldoen.

Betaling

9.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de verhuur van materieel aan particuliere Huurders uitsluitend op basis van betaling van een waarborgsom per PIN vooraf.

9.2 Indien betalingen op rekening worden overeengekomen, dienen betalingen te geschieden per automatische incasso of binnen 14 dagen na factuurdatum of schriftelijk anders overeengekomen, op een door de Verhuurder aan te wijzen rekening en zonder enige aftrek of verrekening.

9.3 Indien de overeengekomen betalingstermijn overschreden wordt, vervallen eventuele kortingen en heeft de Verhuurder het recht alsnog de volledige huurprijs in rekening te brengen.

9.4 Huurder wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn indien hij niet binnen de overeenkomstige termijn heeft betaald, zonder dat hiervoor enige ingebrekestellingis vereist. De Verhuurder heeft in dit geval recht op vergoeding van rente gelijk aan 1.5% per maand vanaf de vervaldag. Een gedeelte van een maand wordt als hele maand gerekend.

9.5 Alle redelijke gemaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, vallende op de inning van de vordering, zijn voor rekening van de nalatige Huurder. Buitengerechtelijke kosten zijn steeds gelijk aan 15% van het achterstallige bedrag, met een minimum van € 300,-. Bovenop de kosten zoals genoemd is Verhuurder gerechtigd vaste administratiekosten van € 40,- te rekenen.

Aansprakelijkheid

10.1 De Huurder en de persoon die het huurobject laat afhalen of de huurovereenkomst tekent, blijft te allen tijde verantwoordelijk en dus aansprakelijk voor het huurobject en het betalen van de huurpenningen en eventuele bijkomende kosten.

10.2 De Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verhuurde goederen of verrichte werkzaamheden, zowel bij Huurder als bij derden. Dit tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de kant van de Verhuurder.

10.3 Verhuurder is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade van de klant door welke oorzaak dan ook. Onkosten of schade bij stagnatie van werk door uitvallen van het gehuurde kunnen niet op Verhuurder verhaald worden. Huurder dient zich zo nodig hiervoor zelf te verzekeren.

10.4 De Verhuurder is evenmin aansprakelijk voor fouten van personeel van Verhuurder, danwel van personen die door de Verhuurder worden ingeschakeld in het kader van de uitvoering van de huurovereenkomst. Dit tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan Verhuurders kant.

10.5 De Verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten of gebreken in door derden of Huurder ter beschikking gestelde gegevens.

10.6 Aansprakelijkheid voor schade van materieel aan derden gedurende, tijdens of na reparatie, keuring, (de) montage, opslag, onderhoud of verblijf, etc. is uitdrukkelijk uitgesloten.

10.7 De Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onheil van buitenaf, bijvoorbeeld waterschade t.g.v. lekkage van huurobject, zoals bijvoorbeeld bij huur van opslag/zeecontainers, auto’s, schaftwagens, e.d.

Annulering, opschorting en ontbinding

11.1 De Verhuurder behoudt altijd het recht nakoming te eisen bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever ten gevolge van welke oorzaak dan ook.

11.2 De Verhuurder is gerechtigd alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 25% van het bedrag, dat met de overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving, indien de Verhuurder de annulering accepteert.

11.3 Indien de Huurder niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, is de Verhuurder gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten of de overeenkomst te ontbinden zonder enige vorm van aansprakelijkheid in de ruimste zin van het woord. Ook in geval van faillissement, surseance van betaling van de Huurder of bij stillegging, verkoop of liquidatie van Huurders bedrijf, is de Verhuurder gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten, dan wel te ontbinden zonder enige aansprakelijkheid, in de ruimste zin van het woord.

11.4 De Huurder is in het geval van ontbinding alle oorspronkelijke huurtermijnen verschuldigd, onverminderd het recht van Verhuurder op volledige schadevergoeding. Deze huurtermijnen zijn dan ook direct opeisbaar, alsmede buitengerechtelijke kosten van de Verhuurder.

Toepasselijk recht/geschillen

12.1 Op alle door Verhuurder gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing.

12.2 Alle onenigheden die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit met de Verhuurder gesloten overeenkomsten, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Verhuurder of een nader door de Verhuurder aangewezen rechtbank in Nederland, onder toepassing van het Nederlands recht